/ / БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ХАРИУЦСАН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 02 САРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ХАРИУЦСАН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 02 САРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

НЭГ. ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ТҮҮНИЙ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААР: 

Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэст 2019 оны эхний 02 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 311 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан нь өмнөх оны мөн үеэс 150 нэгжээр буюу 32,5 хувиар буурсан байна.

Үүнээс: Гэмт хэргийн талаарх 67 гомдол мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 39 нэгж буюу 36,7 хувиар, зөрчлийн талаарх 244 гомдол мэдээлэл шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 111 нэгж буюу 31,2 хувиар тус буурсан байна.

Хүлээн авсан гомдол, мэдээллийг өнгөөр нь авч үзвэл :

-   Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлыг эсрэг гомдол мэдээлэл 17 буюу 5,4 хувь;

-   Хулгайлах гомдол мэдээлэл 26 буюу 8,3 хувь;

-   малын хулгайн гомдол мэдээлэл 3 буюу 0.9 хувь;

-   Залилангийн 11 гомдол мэдээлэл буюу 3,5 хувь;

-   Бусдын эд хөрөнгийг завших гомдол мэдээлэл 2 буюу 0,6 хувь;

-   Хүчингийн гомдол мэдээлэл 2 буюу 0.6 хувь;

-   Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 58 гомдол мэдээлэл буюу 18,6 хувь;

-   Хүний амь нас хохирсон золгүй учрал 2буюу 0,6 хувь;

-   Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх 4 буюу 1,2 хувь;

-   Бусад гомдол мэдээлэл 186 буюу 59,4 хувийг тус тус эзэлж байна.

Гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт:

Гэмт хэргийн шинжтэй 67 гомдол мэдээллийн 39 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээх, 20 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлэн, 1 гомдол мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэн 7 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй, зөрчлийн 244 гомдол мэдээллийн 45 гомдол мэдээллийг зөрчлийн хэрэг нээсэн, 93 гомдол мэдээллийг хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэсэн, 94 гомпол мэдээллийг татгалзах саналтай дүүргийн прокурорын газарт хүргүүлэн, 1 гомдолд мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэн 11 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 

ХОЁР. БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ТҮҮНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН 

   Багануур дүүргийн хэмжээнд 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар 37,8 сая төгрөгийг хохиролтой 17 холбогдогчтой, 39 хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал  16 хэргээр буюу 29 хувиар буурсан.Үүнээс хөнгөн хэрэг 27 буюу өнгөрсөн оны мөн үеэс 15 нэгжээр, хүнд хэрэг 12 бүртгэгдэж өнгөрсөн орны мөн үеэс 1 нэгжээр тус тус буурсан байна.

    Бүртгэгдсэн хэргийн төрлөөр нь авч нийт хэрэгт эзлэх хувийг тооцоход

-    1 буюу 2,5 хувийг хүнийг санаатай алах;

-    3 буюу 7,6 хувийг золгүй байдлаар амь насаа алдах;

-    1 буюу 2,5 хувийг болгоомжгүйгээр хүний амь насыг хохироох;

-    11 буву 28,2 хувийг хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулсан;

-     3 буюу 7,6 хувийг  хүчиндэх;

-     7 буюу 17,9 хувийг бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах;

-    8 буюу 20,5 хувийг залилан мэхлэх гэмт хэрэг;

-    2 буюу 5,1 хувийг ТХХАБАЖЭ;

-    3 буюу 7,6 хувийг бусад төрлийн гэмт хэрэг тус тус эзэлж байна.

Яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэргийн илрүүлэлт 35,3 хувь байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 7,4 хувиар өсч, хөнгөн хэргийн илрүүлэлт 30,8 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 1,4 хувиар, хүнд хэргийн илрүүлэлт 50 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 27,8 хувиар тус тус өссөн байна.  

Гэмт хэргийн улмаас нийт 39 хүн хохирсноос 7 хүн нас барж, 12 хүн гэмтсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад нас барсан хүн 6 нэгжээр буюу 6 дахин өсч, гэмтсэн хүний тоо 12 буюу 50 хувиар буурсан, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан хохирлын 12,3 сая төгрөг буюу 32,4 хувийг нөхөн төлүүлжээ. Хохирол нөхөн төлөлтийн хувь өнгөрсөн оны мөн үеэс 18,8 хувиар өссөн байна.

Эхний 2 сарын байдлаар 39 гэмт хэрэгт 17 хүн холбогдон шалгагдсаны 52,9 хувь нь эрхэлсэн тодорхой ажилгүй 35,2 хувь нь ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, 11,7 хувь нь оюутан сурагчдаас холбогдон шалгагдаж, нийт холбогдогчдын 52,9 хувь нь бүрэн дундаас дээш боловсролтой, 35,2 хувь нь бага болон суурь боловсролтой, 11,7 хувь нь боловсролгүй этгээдүүд байна. 

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 14 буюу 35,8 хувь нь гэр орон сууцанд үйлдэгдсэн бол өмнөх оны мөн үед 22 буюу нийт хэргийн 40 хувь нь дээрх газарт үйлдэгдсэн нь тоон үзүүлэлтийн хувьд урд оноос 8 нэгжээр буюу 36,3 хувь, мөн 6 буюу 15,6 хувь нь гудамж талбайд үйлдэгдсэн өнгөрсөн оны мөн үеэс 4 нэгжээр буюу 40 хувиар тус тус буурч, олон нийтийн газарт 5 хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад өсөлт бууралтгүй байна.

Согтуугаар үйлдэгдсэн хэрэг 8 бүртгэгдэж өнгөрсөн оны мөн үеэс 16 нэгжээр буюу 66,6 хувиар, бүлэглэн гүйцэтгэсэн хэрэг 3 бүртгэгдэн өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 нэгжээр буюу 50 хувиар, хүүхэд оролцсон хэрэг 1 бүртгэгдэн өнгөрсөн оны мөн үеэс 1 нэгжээр буюу 50 хувиар тус тус буурсан бол эмэгтэй хүн оролцсон хэрэг 5 бүртгэгдэн өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 дахин өссөн байна.

2019 оны эхний 2 сарын байдлаар нийт 3914 зөрчил бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 706 нэгжээр буюу 22 хувиар өссөн. Зөрчлийн шийдвэрлэлтийн хувьд 3839 иргэнийг 138175 сая төгрөгөөр бэлэн бусаар болон шийтгэлийн хуудсаар торгож, 43 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хассан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад эрх хасч торгох шийтгэх 26 нэгжээр буюу 1,5 дахин өсч, торгуульсан иргэдийн тоо 689 нэгжээр, торгуулийн хэмжээ 40,8 хувиар тус тус өссөн тоон үзүүлэлттэй байна. Мөн зөрчил гарган шүүхээр баривчлуулсан иргэн 13 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 12 нэгжээр буюу 48 хувиар буурсан бол согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж эрүүлжүүлэгдсэн иргэдийн тоо 161 бүртгэгдэн өнгөрсөн оны мөн үеэс 125 нэгжээр буюу 43,7 хувиар буурсан тоон үзүүлэлттэй байна. Эрүүлжүүлэгдсэн иргэдийн 11 буюу 6,8 хувь нь эмэгтэй хүн, насанд хүрээгүй хүнээс эрүүлжүүлэгдсэн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна. 

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

RosaPn:
178.137.87.6
Извиняюсь, ничем не могу помочь, но уверен, что Вам помогут найти правильное решение. --- Какие нужные слова... супер, великолепная мысль prolab nutrition, ультрамен витамины цена а также [url=https://bomutant.com/p719051837-giri-chugunnye.html]гиря чугунная 24 кг[/url] заказать спортивное питание через интернет магазин
2019-05-28 12:20:36
gentblenBum:
178.137.87.6
В этом что-то есть. Признателен Вам за помощь в этом вопросе. Я не знал этого. --- Согласен, весьма полезное сообщение сайты спортивного питания, ультимате нутритион и [url=https://bomutant.com/g23229194-perchatki]купить женские перчатки для тренажерного зала[/url] спортпит дешево
2019-05-28 13:13:35
macteBinY:
37.115.190.213
Спасибо, ушел читать. --- Я думаю, что Вы ошибаетесь. девушки вызов тюмень, девушки воронежа вызов или [url=https://individualki-138.ru/]individualki-138.ru[/url] новосибирск вызов девушек
2019-06-20 14:59:52
goldliseew:
37.115.190.213
Вы, случайно, не эксперт? --- Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим. Пишите мне в PM. водитель досуг иркутск, досуг агентства иркутск а также [url=http://relax-irk.ru/]проститутки Иркутска[/url] сайты досуг иркутск
2019-06-20 15:21:51
puhossn:
37.115.190.213
Подтверждаю. Это было и со мной. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM. --- Жаль, что сейчас не могу высказаться - тороплюсь на работу. Но вернусь - обязательно напишу что я думаю. индивидуалки иркутск недорого, индивидуалки иркутска с фото цена или [url=http://relax-irkutsk.ru/]индивидуалки Иркутск[/url] досуг иркутск индивидуалки
2019-06-20 15:40:54
ortalWhox:
37.115.190.213
Какая нужная фраза... супер, замечательная идея --- В этом что-то есть. Понятно, большое спасибо за помощь в этом вопросе. объявления индивидуалок иркутска, индивидуалки иркутска с фото цена или [url=https://sosamba38.ru/]индивидуалки Иркутск[/url] индивидуалки иркутск березовый
2019-06-20 15:58:57
handlecCog:
37.115.190.213
нет слов!просто вау!.. --- Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. транс индивидуалки новосибирск, новосибирск секс индивидуалки а также [url=https://sosamba54.ru/]sosamba54.ru[/url] индивидуалки новосибирск досуг
2019-06-20 16:17:55
subcvibgeva:
37.115.190.213
Наверное хорошо сиграл --- С этим я полностью согласен! павел працкевич книги скачать, скачать книги астахов павел а также [url=https://express-k.kz/forum/user/5983/]там[/url] павел пашков книги скачать
2019-06-22 07:34:20
siveSr:
178.137.163.94
В этом все дело. --- Да, действительно. И я с этим столкнулся. Давайте обсудим этот вопрос. Досточка, Шпатели или [url=https://dostochka.com/bytovaya-tehnika/tehnika-dlya-doma/uvlazhniteli-i-ochistiteli-vozduha/]https://dostochka.com/bytovaya-tehnika/tehnika-dlya-doma/uvlazhniteli-i-ochistiteli-vozduha/[/url] Детекторы металла
2019-06-26 20:21:20
mariet:
178.137.163.94
НЕ ВЕРЬТЕ.НИЧЕГО БОМБОВОГО ТАМ НЕТ.ТАК СЕБЕ НА 3. --- Какие нужные слова... супер, замечательная фраза Waters of Antarctica Serpent and the Storm MP3 сборник, Top 100 RnB MP3 сборник или [url=https://music-torrent.com/tags/шансон+2018/]Шансон 2018 (Лучшие песни года) MP3 сборник (2018)[/url] Top Shazam 18.06.2019 MP3 сборник
2019-06-26 22:52:56
derreKi:
178.137.163.94
Спасибо за объяснение, чем проще, тем лучше… --- Страхово наверное ... смотреть порно brazzers, лучшее порно смотреть или [url=http://opaporn.com/320-izvestnye-pornoaktrisy-otlizyvayut-na-kameru-telefona.html]известные порноактрисы[/url] порно групповое смотреть
2019-06-27 12:29:51
gawooOn:
178.137.163.94
не то --- Это — невыносимо. народное средство от мышей, как приготовить ножки бараньи или [url=https://more-vsego.net/preobrazovatel-rzhavchiny-dlja-avto-kakoj-luchshe-top-12.html]преобразователь ржавчины fenom[/url] самые эффективные рецепты обертывания
2019-06-27 16:52:18
freelaqbyNC:
37.115.184.240
Весьма ценное сообщение --- Очень замечательно! эскорт работа хабаровск, работа гей эскорт или [url=http://spb-vip-escort.ru/]сопровождение красивой девушки[/url] эскорт работа иркутск
2019-07-02 12:48:19
tribecSic:
37.115.184.240
дальше не читаю --- А, что здесь смешного? уход за мандарином, ножки куриные жареные рецепт и [url=https://bjdclub.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=138729]тут[/url] чем очистить монету от ржавчины
2019-07-02 15:47:09
tonvainage:
178.137.93.67
Замечательно, очень полезная фраза --- И что бы мы делали без вашей великолепной идеи sefan ru 18 uzbek seks, uzbekcha seks video skachat или [url=https://uzbekporno.ru/uzbekskoe_porno/]скачать порно муж с другом узбеки[/url] uzb seks 3gp
2019-07-06 06:27:51
cauhardmup:
37.115.187.29
Присоединяюсь. Всё выше сказанное правда. Можем пообщаться на эту тему. --- Охотно принимаю. На мой взгляд, это актуально, буду принимать участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. скачать ведьмак торрент, скачать торрент прочь а также [url=https://pickfilm.pro/1439-mify.html]мифы фильм 2017 скачать торрент[/url] скачать м торрент
2019-07-10 21:38:52
ecarTOK:
37.115.187.29
Какие хорошие слова --- Очень забавная фраза отзывы помощь хакера рф, помощь хакеров онлайн бесплатно или [url=https://primorsky.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=61481]продолжение[/url] хакер помощь по вирусам
2019-07-11 09:48:21
MilenaRen:
178.137.84.26
Да, действительно. Я присоединяюсь ко всему выше сказанному. Давайте обсудим этот вопрос. --- Очень забавная фраза купит водительское удостоверение спб, купить водительское удостоверение барнауле а также [url=https://gostdokcs.com/]купить аттестат[/url] куплю водительское удостоверение
2019-07-26 22:06:29
InessaDete:
46.119.127.216
Вопрос удален --- На Вашем месте я бы пошел другим путём. народные рецепты пижма, народный рецепт молочница а также [url=https://nmed.org/fekalnyj-enterokokk.html]энтерококк[/url] народные рецепты мазей
2019-07-28 00:24:47
Snezhanaen:
46.119.127.216
Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим. --- Улыбнуло спасибо... papillux отзывы реальные, geekbrains реальные отзывы и [url=https://realbad.ru/otzyvy-artideks-ot-medsestry-lechenie-revmatoidnogo-artrita/]крем артидекс отзывы врачей[/url] airbit отзывы реальные
2019-07-28 10:55:52
Evafus:
46.119.127.216
Ухты, супер, давно ждал. СПС --- Я в этом абсолютно уверен. бады мошенники, бады лекарство или [url=https://servis-badov.ru/biotrin-ot-ooo-yuniskom-instrukciya-otzyvy-cena-razvody-i-gde-kupit/]биотрин отзывы[/url] бады алтай
2019-07-29 00:20:15
EkaterinaPi:
46.119.127.216
Это розыгрыш? --- Не выйдет! пирамида правильного питания, вкусное правильное питание и [url=https://sport-motivacia.ru/polza-xodby-peshkom-vstan-i-idi/]пешие прогулки[/url] инстаграм правильное питание
2019-07-29 12:03:27
Ekaterinatugs:
46.119.127.216
Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM. --- Об этом не может быть и речи. заболевания полости рта собак, заболевания полости рта язвочки а также [url=https://vzubkah.com/chto-takoe-karditonus-on-zhe-kardiotonus-na-samom-dele-preparat-ot-gipertonii.html]кардиотонус от гипертонии купить[/url] рефераты заболевания полости рта
2019-07-29 20:07:37
ZhannaRoma:
46.119.127.216
Присоединяюсь. Это было и со мной. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM. --- По моему мнению Вы не правы. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся. разработка паспорта отхода стоимость, разработка паспорта энергосбережения или [url=https://www.omskptb.ru]разработка планов разливов нефти[/url] программа для разработки паспортов
2019-07-30 15:27:37
ElenaMa:
37.115.184.155
я хочу посмотреть:))) --- хитлер супер услуги хакера пенза, заказ услуг хакера или [url=https://evilhack.ru/topic/88416-vzlom-vk-na-zakaz-whatsapp-i-pochty-bez-predoplaty/]Взлом почты на заказ[/url] хакер донецк услуги
2019-08-02 11:40:30
OlgaDump:
37.115.184.155
мне понравился...советую,тем кто не смотрел,посмотрите обезательно - неразачируетесь --- Могу порекомендовать зайти на сайт, на котором есть много информации по этому вопросу. архангельск права купить, права тракториста купить или Купить ВУ [url=https://gibdd-prava.ru/prava.html]тут[/url] купить водительских прав
2019-08-02 14:56:15
EvaPaf:
37.115.184.155
Спасибо за поддержку, как я могу Вас отблагодарить? --- Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить. заказ взлома одноклассники, заказ на взлом одноклассники а также заказать ддос атаку [url=https://russkiy-hacker.com/forum/8-zakazat-ddos-ataku/]тут[/url] взлом на заказ ок
2019-08-02 17:58:49
relesob:
178.137.93.81
Не очень! --- грустно амлар, skachat seks video а также [url=https://***uz.ru/tag/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C/]порно жесть скачать[/url] derevenski porno
2019-08-09 16:34:37
mewestNure:
178.137.93.81
Нормусь --- Извините, что я Вас прерываю, но не могли бы Вы расписать немного подробнее. порно негры, гифки порно или [url=https://pornoliza.com/videos/tolpa-devok-obslujivayut-odnogo-nenasytnogo-negra-s-bolshim-chlenom/]ненасытная насаживаеться глубоко порно[/url] порно фотографии
2019-08-09 21:02:05
subjusype:
178.137.93.81
Я разбираюсь в этом вопросе. Давайте обсудим. --- Лады, заинтриговал... эротика китай, парно видео смотреть и [url=https://pornotwix.com/ru/video/Dali-v-popku-na-uroke-fitnesa.html]порно по узбекский[/url] скачать онлайн порно
2019-08-10 09:46:40
cticcandOr:
178.137.93.81
Я присоединяюсь ко всему выше сказанному. Давайте обсудим этот вопрос. --- Отличное сообщение )) эротика порно, новинки порно или [url=https://uzbekporno.ru/]узбекский эротика видео[/url] межрассовое порно
2019-08-10 14:41:54
Alfredvew:
178.137.164.75
как оказалось не зря=) --- мда прост )) травяные чаи похудение, чай для похудения hemani и пурпурный чай чанг шу отзывы реальных покупателей [url=https://purplestea.ru/]purplestea[/url] травяной чай для похудения
2019-08-30 23:21:01
Lucyqual:
178.137.164.75
Жаль, что сейчас не могу высказаться - нет свободного времени. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю по этому вопросу. --- Да вы талантливы кардинг форум проверенный, список форум о кардинге и [url=http://darknetforum.biz/topic/3353-rabota-s-brut-akkauntami-dlia-samykh-malenkikh/]что такое брут аккаунтов[/url] кардинг настоящих нет форум
2019-08-31 08:51:00
IsabelOn:
178.137.94.212
Я забыл напомнить Вам. --- Давайте вернемся к теме билеты авиабилеты дешево, дешевые авиабилеты авиакасса или [url=https://aviabuking.ru]aviabuking[/url] связной авиабилеты дешево
2019-09-05 17:31:52
Rebeccasi:
178.137.94.212
кулллл... --- Вы не ошиблись, все верно дешевые авиабилеты авиасейлс, билеты авиабилеты дешевые или [url=https://avia-discounter.ru]avia-discounter[/url] авиабилеты дешево омск
2019-09-05 17:58:42
AleksandraSr:
178.137.94.212
Я Вам очень благодарен за информацию. Я воспользовался этим. --- Извиняюсь, есть предложение пойти по другому пути. отзывы дешевые авиабилеты, дешевые авиабилеты а также [url=https://fly-sales.ru]fly-sales[/url] авиабилеты дешевый
2019-09-05 18:25:51
ElenaLits:
46.118.159.228
Полностью разделяю Ваше мнение. В этом что-то есть и это отличная идея. Я Вас поддерживаю. --- Я считаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM. рыбалка магазин интернет рейтинг, рейтинг интернет секс магазинов и [url=https://allshopkat.com/ratespub]электронная коммерция[/url] интернет магазин рейтинг украина
2019-09-06 19:39:18
Noraon:
46.118.159.228
Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM, обсудим. --- Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM. самсунг облачный сервис, облачный майнинг сервисы а также [url=https://ipnetsell.com]Go[/url] облачный сервис sony
2019-09-06 20:03:11
Normanbab:
46.118.159.228
Я думаю, что Вы не правы. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Между нами говоря, по-моему, это очевидно. Я бы не хотел развивать эту тему. тест против наркотиков, тест по наркотикам и [url=https://labmart.info]купить тест на наркотики[/url] тест против наркотиков
2019-09-06 20:27:16
Jelvirama:
46.118.159.228
Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить. --- Я согласен с вами волжский курьерская служба, курьерская международная служба а также [url=https://www.miniklad.biz]заказ курьера на дом[/url] ставрополь курьерские службы
2019-09-06 20:51:12
AndrewHok:
46.118.159.228
Это сообщение, бесподобно ))), мне нравится :) --- Не беда! открыть магазин вейп, название вейп магазинов и [url=https://narcomat.info]батарейные моды[/url] магазины вейп пенза
2019-09-06 21:15:26
Susantom:
46.118.159.228
забираааююю!!! СПС ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!! --- Товаррищь афтор,есть в более лучшем качестве ? крипто плюс, крипто контур а также [url=https://netserv.stream]криптоблог[/url] крипто раша
2019-09-06 21:40:53
Adrianmi:
46.118.159.228
Зачод на пятёрку --- Откуда мне знать? e mail маркетинг практика, скачать e mail маркетинг исчерпывающее руководство скачать или [url=https://rhost.download]анализ e-mail рассылок[/url] e mail рассылки маркетинг
2019-09-06 22:06:30
Evelyndisy:
46.118.159.228
А что-нибудь аналогичное есть? --- C таким качеством не охота. электронная торговля 2013, методы электронной торговли и [url=https://servhosts.com]Enhanced Ecommerce[/url] электронные торговля это
2019-09-06 22:31:32
Lucaspift:
46.118.159.228
отлично --- Поздравляю, это просто отличная мысль проверка ssl сайта, пиэрси проверка сайтов и [url=https://www.unitdeep.com]проверка сайта на ошибки[/url] единый сайт проверок
2019-09-06 22:55:21
LukeMi:
46.118.159.228
По моему мнению Вы не правы. --- ты угадал... аренда виртуального vps windows сервера, аренда windows сервера vps или [url=https://www.widemarkets.biz/lightv/index.html]аренда сервера в сша[/url] виртуальный vps в аренду
2019-09-06 23:19:01
Paigecen:
46.118.159.228
Абсолютно с Вами согласен. Мне кажется это очень отличная идея. Полностью с Вами соглашусь. --- Сожалею, что не могу сейчас поучаствовать в обсуждении. Не владею нужной информацией. Но эта тема меня очень интересует. аренда сервера москва, asterisk аренда сервера или [url=https://www.widemrelpage.com/ru/index.html]аренда серверных стоек[/url] microsoft аренда сервера
2019-09-06 23:42:32
Josephol:
46.118.159.228
Полностью разделяю Ваше мнение. Мне кажется это отличная идея. Полностью с Вами соглашусь. --- Я считаю, что Вы допускаете ошибку. хостинг сервера бесплатный, бесплатный украинский хостинг и [url=https://www.widemrelpage.org/rus/index.html]widemrelpage.com[/url] бесплатно хостинг сервера
2019-09-07 00:05:12
AlisenUm:
178.137.165.184
Ага, мне так тоже показалось. --- Понял не совсем хорошо. Технические условия на ортопедическую обувь, Технические условия на мягкие творожные сыры и [url=https://xn-----elckaatbdporu0befbql5a8b6m.xn--p1ai/home/tekhnicheskie-usloviya-na-shlyupki]Технические условия на шлюпки[/url] Технические условия на кварцевый обогреватель
2019-09-09 20:00:18
Stelladus:
46.119.113.253
фааааа весело)))) --- Сделанного не воротишь. Что сделано, то сделано. паспорта купить, купить легально паспорт или Купить паспорт ЕС [url=https://pasport-ec.com/]pasport-ec.com[/url] купить паспорт греции
2019-09-19 22:20:15
ChrisHutty:
46.119.113.253
нет,почему же можна на досуге помечтать о нереальном! --- В этом что-то есть и мне кажется это хорошая идея. Я согласен с Вами. заказ взлома в одноклассниках, заказ взлом онлайн игры или [url=https://vzlom-uslugi.com/services/viber.html]Взлом viber на заказ[/url] заказ взлома email
2019-09-20 06:24:15
TraceyAdvek:
46.118.152.154
Это интересно. Вы мне не подскажете, где я могу об этом прочитать? --- Какая симпатичная фраза аварийная служба канализации алматы, аварийная служба канализация астрахань и Прочистка канализации в Троицке с гарантией устранения засора [url=https://troick.mks-24.ru/]https://troick.mks-24.ru/[/url] аварийная служба канализации свао
2019-09-20 17:46:46
Nicoletus:
46.118.152.154
Я считаю, что Вы не правы. Могу это доказать. --- Ходячие приколы))) центр сертификации сайт, центры сертификации челябинск и Центр Сертификации в Брянске [url=https://bryansk.sertifikaciya-produkciya-centr.ru/]https://bryansk.sertifikaciya-produkciya-centr.ru/[/url] центр сертификации смоленск
2019-09-21 02:21:53
RebeccaGrala:
46.118.152.154
Я думаю, что Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM. --- Я могу проконсультировать Вас по этому вопросу. обратиться за помощью к хакерам, где найти хакера для помощи или [url=http://idstu.irk.ru/en/content/zakazat-vzlom-0]сайт[/url] хакер на помощь
2019-09-21 15:46:41
Teddynet:
46.118.152.154
Присоединяюсь. Это было и со мной. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM. --- Я считаю, что Вы ошибаетесь. Давайте обсудим. Пишите мне в PM. помощь хакера томск, помощь хакера видео или [url=http://footballfacts.ru/blog/view/30853/vzlom-na-zakaz]по ссылке[/url] нужна помощь хакеров онлайн
2019-09-21 21:01:41
PriscillaWrept:
46.118.159.24
Утро вечера мудренее. --- который я уже неделю исчу услуги взлома хакера, хакеры услуги саратов а также [url=https://pomosh-hakera.com/topic/182467-uslugi-khakera-bez-predoplaty-uslugi-vzloma/]услуги хакера[/url] услуги на хакер
2019-09-26 09:40:49
Pagebycle:
46.118.159.24
Это можно и нужно :) обсуждать бесконечно --- Конечно. Так бывает. краснодар услуги хакер, хакеры самара услуги или [url=https://russkiy-hacker.com/topic/648-uslugi-khakera-vzlom-na-zakaz-deistvitelno-dos/]взлом на заказ[/url] услуги хакеры объявления
2019-09-26 14:18:09
EricHof:
178.137.95.180
Хочу и возьму --- Весьма хорошая идея sniper arena тепловизор, sniper arena выхлоп и [url=https://sniper-arena.ru/information_for_newcomer/45-skorost-pricela-s-zumom-i-bez-zuma.html]прицел снайпер[/url] sniper arena на андроид
2019-09-27 11:21:14
PaulaEdisy:
46.119.127.133
Ваша идея пригодится --- ага типа гуд mofos порно, смотреть порно с звездами или [url=https://opasex.net/category/Porno-parodii]порнопародии смотреть онлайн[/url] blecked porno
2019-10-02 22:17:19
Michelledeest:
46.119.127.133
Большое спасибо за информацию. --- Идея хорошая, поддерживаю. радиочастоты интересные, интересное резюме а также [url=http://daebrest.by/forum/user/29015/]на этом сайте[/url] интересная картинка
2019-10-03 16:42:03
Gracerolla:
37.115.191.48
Замечательно, очень ценное сообщение --- Прошу прощения, что вмешался... Я здесь недавно. Но мне очень близка эта тема. Пишите в PM. обложка водительского удостоверения купить, купить водительские удостоверение или [url=https://gostdokcs.com/]купить удостоверение полиции[/url] водительское удостоверение купить крым
2019-10-07 07:31:08
AaronAmbub:
37.115.191.48
Полностью разделяю Ваше мнение. В этом что-то есть и мне нравится Ваша идея. Предлагаю вынести на общее обсуждение. --- Жаль, что сейчас не могу высказаться - опаздываю на встречу. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю. архивация центра сертификации, центр сертификации эталон а также [url=http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=81144]на странице[/url] обучение центр сертификации
2019-10-07 18:16:52
Nancyfef:
37.115.191.48
Понятно, спасибо за объяснение. --- Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим. Пишите мне в PM. казино россия, казино фортуна и [url=http://inoforum.ru/forum/messages/forum9/topic1377/message119270/?result=new#message119270]на этом сайте[/url] чаплин казино
2019-10-09 04:32:37
MichelleNic:
37.115.191.48
В этом что-то есть. Спасибо за объяснение, я тоже считаю, что чем проще тем лучше… --- Извините, что я Вас прерываю, но не могли бы Вы дать больше информации. matlab скачать торрент, скачать торрент сталкер или [url=http://plush.tyssite.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=271767]на странице[/url] крым торрент скачать
2019-10-09 10:29:38
EphedeneneLem:
92.204.163.66
free casino games online [url=http://onlinecasinogameslots.com/# ]free casino [/url] caesars free slots <a href="http://onlinecasinogameslots.com/# ">free slots slotomania </a> online betting sites
2020-11-27 03:17:39
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна