/ Мэдээллийн ил тод байдал / Гэрээт харуул хамгаалалт / ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ

ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь гэрээт харуул хамгаалалт /цаашид “харуул хамгаалалт” гэх/-ын үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалтын тухай хууль тогтоомж

2.1.Харуул хамгаалалтын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1.харуул хамгаалалт гэж харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага гэрээний үндсэн дээр үйлчлүүлэгчийн эд хөрөнгө, объектыг хамгаалах үйл ажиллагааг;

3.1.2.объект гэж харуул хамгаалалтад авсан барилга байгууламж, бусад зүйлд хамаарах тодорхой орчин, газар нутгийг;

3.1.3.үйлчлүүлэгч гэж гэрээний үндсэн дээр харуул хамгаалалт хийлгэж байгаа хуулийн этгээд, хувь хүнийг;

3.1.4.харуул хамгаалалтын алба хаагч гэж харуул хамгаалалтын байгууллагад харуул хамгаалалттай холбоотой тодорхой үүрэг гүйцэтгэж буй этгээдийг;

3.1.5.харуул хамгаалалтын байгууллага гэж энэ хуульд заасан журмын дагуу эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлж, харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээдийг.

/Энэ заалтыг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

4 дүгээр зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ

4.1.Төрийн тусгай хамгаалалт, зэвсэгт хүчин, бусад цэрэг, тагнуул, цагдаагийн харуул хамгаалалт болон хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр энгийн жижүүр, манаачийн үүрэг гүйцэтгэхтэй холбогдсон харилцаанаас бусад харуул хамгаалалттай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

 


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа

5 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалт эрхлэх

5.1.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэлтэй хуулийн этгээд нь харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэхдээ харьяалах аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар /хэлтэс/-т бүртгүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хууль, 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар тус тус өөрчлөн найруулсан/

5.2./Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.3.Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээд иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд гэм хор учруулахааргүй техник хэрэгсэл ашиглаж болно.

5.4.Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээд нь хууль тогтоомжид заасан галт зэвсэг болон тусгай хэрэгсэл олж авах, бүртгүүлэх, хэрэглэх, хадгалах, биедээ авч явах, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, дохиоллын хэрэгсэл ашиглах журмыг чанд баримтална.

6 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдэд тавих шаардлага

6.1.Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээд нь эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх бүтэц, зохион байгуулалт, боловсон хүчин, зэвсэг техник, тусгай хэрэгсэл, хууль тогтоомжийн лавлагаатай байхаас гадна өөрийгөө санхүүжүүлэх чадвартай байна.

7 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээд бүртгүүлэх

/Энэ зүйлийн гарчигт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

7.1.Харуул хамгаалалт эрхлэх байгууллага нь бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл, холбогдох материал, алба хаагч тус бүрийн тодорхойлолт, эрүүл мэндийн магадлагааг аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар /хэлтэс/-т ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

7.2.Аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар /хэлтэс/ өргөдөл, холбогдох материалыг хүлээн авч харуул хамгаалалт эрхлэх хүсэлт гаргасан байгууллага энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянан, 30 хоногийн дотор бүртгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэж, энэ тухай хариуг бичгээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

7.3.Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь энэ хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор хуулийн этгээдийн мэдээллээ шинэчилнэ.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.4.Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журмыг дотоод хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

7.5.Цагдаагийн төв байгууллага харуул хамгаалалтын байгууллагын бүртгэлийн нэгдсэн санг хөтөлнө.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

8 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалтын тухай гэрээ

8.1.Харуул хамгаалалт эрхлэх талаар үйлчлүүлэгч болон харуул хамгаалалтын байгууллага гэрээ байгуулна.

8.2.Харуул хамгаалалтын тухай гэрээ байгуулахдаа Иргэний хуульд заасан нийтлэг журмыг баримтлахаас гадна гэрээнд дор дурдсан зүйлийг тусгана:

8.2.1.цагдаагийн байгууллага болон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасан улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, регистрийн дугаар, улсын бүртгэлийн дугаар;

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон, энэ заалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

8.2.2.харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааны төрөл, ашиглах техник, тусгай хэрэгсэл;

8.2.3.харуул хамгаалалтын алба хаагчийн тоо, тэдгээрийн ажиллах нөхцөл, хөдөлмөр хамгаалал;

8.2.4.хамгаалалтад авсан объектод нэвтрэн орох, гарах журам;

8.2.5.гэрээний хугацаа;

8.2.6.гүйцэтгэсэн ажлын хөлсний хэмжээ, төлөх журам;

8.2.7.энэ хуулийн 12-17 дугаар зүйлд заасан талуудын эрх, үүрэг;

8.2.8.талуудын хүлээх хариуцлага;

8.2.9.гэрээг цуцлах нөхцөл, түүнээс үүсэх хариуцлага;

8.2.10.гэрээ байгуулсан он, сар, өдөр.

8.3.Энэ хуулийн 8.1, 8.2-т заасан нөхцөлийг хангаагүй гэрээг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцно.

8.4.Талуудын хооронд гарсан маргааныг арбитрын хэлэлцээртэй бол арбитрын журмаар, бусад тохиолдолд шүүх хянан шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

9 дүгээр зүйл. Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааны хязгаарлалт

9.1.Харуул хамгаалалтын байгууллага болон түүний алба хаагч дор дурдсан үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

9.1.1.тодорхой хүний хувийн амьдрал, улс төр, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшилтэй холбоотой баримт мэдээ цуглуулах, хэвлэн нийтлэх;

9.1.2./Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

9.1.3.үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр тэдгээрийн тухай аливаа мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээд, хэвлэл, мэдээллийн байгууллагад өгөх;

9.1.4.энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан зэвсэг, тусгай хэрэгслийг албан үүрэг гүйцэтгэхээс бусад үед биедээ авч явах, хэрэглэх, албан үүрэг гүйцэтгэж байхдаа унтах, байр объектоо орхих, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэх, зэвсэг, хэрэгслээ бусдад шилжүүлэх.

10 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалтын алба хаагчийн сургалтын агуулга, төлөвлөгөө

10.1.Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийг нь дээшлүүлэх асуудлыг цагдаагийн төв байгууллага хариуцна.

10.2.Энэ хуулийн 10.1-д заасан сургалтын агуулга, төлөвлөгөө болон сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих журмыг хууль зүйн болон боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

/Энэ хэсэгт 2005 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

10.3.Хуулийн этгээд өөрийн зардлаар энэ хуулийн 10.1-д заасан сургалтад сонирхогч хүнээ суралцуулж болно.

11 дүгээр зүйл. Харуул хамгаалалтын алба хаагчийн дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг

11.1.Харуул хамгаалалтын алба хаагч ижил загварын дүрэмт хувцас, тухайн байгууллагын онцлогийг тусгасан ялгах тэмдэг хэрэглэх ба тэдгээрийн зардлыг харуул хамгаалалтын байгууллага хариуцна.

11.2.Дүрэмт хувцасны загвар болон ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас хэрэглэх журмыг цагдаагийн төв байгууллага тогтооно.

11.3.Харуул хамгаалалтын алба хаагч дүрэмт хувцсыг зөвхөн албан үүрэг гүйцэтгэх үед өмсөнө.

 


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Харуул хамгаалалтын байгууллага, алба хаагч болон үйлчлүүлэгчийн эрх, үүрэг

12 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалтын байгууллагын эрх

12.1.Харуул хамгаалалтын байгууллага дараахь эрхтэй:

12.1.1.хамгаалж байгаа эд хөрөнгө, объектын талаар шаардлагатай мэдээлэл авах;

12.1.2.хамгаалж байгаа эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулахтай холбогдсон санал үйлчлүүлэгчид тавих;

12.1.3.хамгаалах эд хөрөнгө, объект нь гэрээнд заасан нөхцөл шаардлагыг хангаагүй бол хүлээн авахаас татгалзах;

12.1.4.гадаад орны болон өөрийн орны ижил төрлийн байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох;

12.1.5.хууль тогтоомж, гэрээнд заасан бусад эрх.

13 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалтын байгууллагын үүрэг

13.1.Харуул хамгаалалтын байгууллага дараахь үүрэгтэй:

13.1.1.харуул хамгаалалтын алба хаагчийг дүрэмт хувцас, ялгах тэмдэг, бусад хэрэгслээр хангах, хууль зүйн болон холбогдох сургалтад хамруулах;

13.1.2.тусгай хэрэгсэл хэрэглэх зааврыг байгууллагынхаа хэмжээнд дагаж мөрдүүлэх;

13.1.3.харуул хамгаалалтын алба хаагчаар 20 нас хүрсэн, эрүүл мэнд, бие бялдар, ёс зүйн шаардлага хангасан, зохих боловсрол, ажлын туршлагатай, холбогдох сургалтад хамрагдсан, ял шийтгэлгүй хүнийг ажиллуулах;

13.1.4.үйл ажиллагаатай нь холбогдуулан цагдаагийн байгууллагаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэх;

13.1.5.хууль тогтоомж, гэрээнд заасан бусад үүрэг.

14 дүгээр зүйл. Харуул хамгаалалтын алба хаагчийн эрх

14.1.Харуул хамгаалалтын алба хаагч дараахь эрх эдэлнэ:

14.1.1.хамгаалж байгаа объектод нэвтрэх хүмүүсийн биеийн байцаалтыг шалгах, зөрчил илэрсэн тохиолдолд үйлчлүүлэгч болон холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэх;

14.1.2.энэ хуулийн 12.1.2, 12.1.3-т заасан эрх;

14.1.3.энэ хуулийн 19.1, 20.1-д заасан тохиолдолд галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх.

15 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалтын алба хаагчийн үүрэг

15.1.Харуул хамгаалалтын алба хаагч дараахь үүрэг хүлээнэ:

15.1.1.хамгаалах эд хөрөнгө, объектын бүрэн бүтэн байдал, лац ломбыг шалгаж хүлээн авах, хүлээлгэж өгөх, хэрэв эд хөрөнгө, объектын бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, лац ломбо хөдөлсөн байвал энэ тухай үйлчлүүлэгчид нэн даруй мэдэгдэх;

15.1.2.хамгаалж байгаа эд хөрөнгө, объектыг байнга шалгаж, хяналт тавьж ажиллах;

15.1.3.хамгаалж байгаа объектод эд хөрөнгө болон бусад зүйлийг оруулж гаргахыг үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрлөөр гүйцэтгүүлж энэ тухай тэмдэглэл хөтлөн тухайн хүнээр гарын үсэг зуруулж баталгаажуулах;

15.1.4.албан үүргээ гүйцэтгэхийн өмнө болон гүйцэтгэсний дараа галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийг тусгайлан зассан байранд шалгаж хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх;

15.1.5.хууль тогтоомж, гэрээнд заасан бусад үүрэг.

16 дугаар зүйл. Үйлчлүүлэгчийн эрх

16.1.Үйлчлүүлэгч дараахь эрх эдэлнэ:

16.1.1.харуул хамгаалалттай холбогдсон асуудлаар өөрийн ажилтан болон харуул хамгаалалтын алба хаагчид хууль ёсны шаардлага тавих;

16.1.2.харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг хангалтгүй хэрэгжүүлсэн тохиолдолд гэрээг цуцлах талаар санал гаргах;

16.1.3.харуул хамгаалалтын байдал, гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

16.1.4.хууль тогтоомж, гэрээнд заасан бусад эрх.

17 дугаар зүйл. Үйлчлүүлэгчийн үүрэг

17.1.Үйлчлүүлэгч дараахь үүрэг хүлээнэ:

17.1.1.харуул хамгаалалтын алба хаагчийн гүйцэтгэх үүргийг танилцуулж, заавар, зөвлөмжөөр хангах, шаардлагатай бол зохих баталгаа гаргуулах;

17.1.2.харуул хамгаалалтын алба хаагчид өөрийн байгууллагад гарсан өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг цаг тухайд нь мэдэгдэж байх;

17.1.3.харуул хамгаалалтын алба хаагчийг гэрээнд заасан ажиллах нөхцөлөөр хангах;

17.1.4.байгууллагынхаа холбогдох ажилтнуудын хаягийн бүртгэл, хамгаалалтад байгаа объектод байнга нэвтрэх эрх бүхий хүмүүсийн болон эд хөрөнгөтэй харьцах, тэдгээрийг захиран зарцуулах эрх бүхий хүмүүсийн нэрсийг өгөх;

17.1.5.хамгаалалтад авагдсан байр, өрөө, тасалгааг цоожтой байлгаж, ажлын бус цагаар цоожлон лацдаж, түлхүүрийг харуул хамгаалалтын алба хаагчид хүлээлгэн өгөх;

17.1.6.мөнгөн тэмдэгт, үнэт зүйлсийг зориулалтын авдар, хайрцагт хадгалах;

17.1.7.хамгаалж байгаа эд хөрөнгө, объектын хамгаалалтад шаардагдах гал унтраах болон бусад тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, гэрэлтүүлэгчээр хангах;

17.1.8.эд хөрөнгө, объектын хамгаалалтын талаар цагдаагийн байгууллагаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэх;

17.1.9.хууль тогтоомж, гэрээнд заасан бусад үүрэг.

18 дугаар зүйл. Галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл

18.1.Харуул хамгаалалтын алба хаагч албан үүргээ гүйцэтгэхдээ албаны нохой болон галт зэвсэг, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, хамгаалах тусгай хэрэгсэл, зэвсэггүй тулалдах мэх хэрэглэж болно.

19 дүгээр зүйл. Галт зэвсэг хэрэглэх

19.1.Хамгаалж байгаа эд хөрөнгө, объект болон өөрт нь шууд заналхийлж зэвсэг хэрэглэсэн, эсхүл бүлэглэн халдсан тохиолдолд харуул хамгаалалтын алба хаагч аргагүй хамгаалалтын хүрээнд галт зэвсэг хэрэглэж болно.

19.2.Хүүхэд болон жирэмсэн болох нь илэрхий мэдэгдэж байгаа хүмүүст энэ хуулийн 19.1-д зааснаас бусад тохиолдолд галт зэвсэг хэрэглэхийг хориглоно.

19.3.Харуул хамгаалалтын алба хаагч бололцоотой бүх тохиолдолд галт зэвсэг хэрэглэхийн өмнө урьдчилан сануулна.

19.4.Галт зэвсэг хэрэглэснээс хүний эрүүл мэндэд хохирол учирсан бол харуул хамгаалалтын алба хаагч эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх арга хэмжээ авч, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд нэн даруй мэдэгдэнэ.

19.5.Харуул хамгаалалтын алба хаагч галт зэвсэг, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, зэвсэггүйгээр тулалдах мэх хэрэглэх, албаны нохой ашиглах зааврыг Улсын ерөнхий прокурор, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.

20 дугаар зүйл. Нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх

20.1.Харуул хамгаалалтын алба хаагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг эсэргүүцсэнийг хүч хэрэглэхгүйгээр таслан зогсоох боломжгүй бол харуул хамгаалалтын алба хаагч мэх, дараахь нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл хэрэглэж болно:

20.1.1.гав;

20.1.2.хүлэг;

20.1.3.резинэн ба цахилгаан бороохой;

20.1.4.нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагчаар цэнэглэсэн буу, шүршүүр;

20.1.5.резинэн ба хуванцар сумтай буу.

 


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Бусад зүйл

21 дүгээр зүйл. Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үйл ажиллагааг нь зогсоох

/Энэ зүйлийн гарчигт 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

21.1.Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд цагдаагийн байгууллага хяналт тавина.

21.2.Цагдаагийн байгууллага энэ хуулийн 21.1-д заасан эрхээ хэрэгжүүлэхдээ зохих баримт бичиг шаардан гаргуулах, тодорхойлолт авах эрхтэй.

21.3.Шүүх дараахь тохиолдолд харуул хамгаалалтын байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоож бүртгэлээс хасна:

21.3.1.цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлснээс хойш 1 жилийн хугацаанд харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулаагүй;

21.3.2.энэ хуулийн 6.1-д заасан шаардлагыг хангахгүй болох нь тогтоогдсон;

21.3.3.бусдыг мөрдөн мөшгөсөн, хүн, хуулийн этгээдийн талаар хууль бусаар баримт сэлт цуглуулсан, эсхүл гүйцэтгэх ажлын техник, хэрэгсэл ашигласан буюу ашиглахаар олж авсан;

21.3.4.цагдаагийн байгууллагын тавьсан хууль ёсны шаардлагыг эсэргүүцсэн, цагдаагийн байгууллагаас хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан, эсхүл цагдаагийн байгууллагаас энэ хуулийн 21.1-д заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор шаардсан баримт бичиг, тодорхойлолт гаргаж өгөхөөс татгалзсан.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

22 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалтын тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

22.1.Харуул хамгаалалтын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүх түүнд дараахь шийтгэл ногдуулна:

22.1.1.бүртгүүлэлгүйгээр харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхэлсэн хуулийн этгээдийг 200000-250000 хүртэл төгрөгөөр торгож, хууль бусаар олсон орлого, техник хэрэгслийг хураах;

/Энэ заалтад 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

22.1.2.энэ хуулийн 5.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3-ыг зөрчсөн гэм буруутай харуул хамгаалалтын алба хаагчийг 10000-50000, албан тушаалтныг 35000-60000 хүртэл төгрөгөөр торгох.

22 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

22.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулахаар заасан бөгөөд үүнийг 2017 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө/

23 дугаар зүйл. Харуул хамгаалалт эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

/Энэ зүйлийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Р.ГОНЧИГДОРЖ

 


СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Richemild:
46.119.183.150
Какая фраза... супер, замечательная идея --- Могу предложить Вам посетить сайт, с огромным количеством информации по интересующей Вас теме. русское лото, лото терминалы а также [url=https://azartmsl.com/loto-zabava/]msl спортпрогноз[/url] купить лото
2019-12-19 15:53:18
Justinteabe:
46.119.183.150
Да это фантастика --- Вы не ошиблись, все верно брусчатка виды, брусчатка распродажа и [url=https://www.dorogakdomy.ru/bruschatka-kak-ukladyivat/]брусчатка как правильно укладывать[/url] деревянная брусчатка
2019-12-19 17:03:43
Tracygrisk:
46.119.183.150
Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. --- Удалено русторка торрент, гиг торрент и [url=https://fastfilm-new.org/47436-alla-pugacheva-tot-samyj-koncert.html]француз скачать торрентом[/url] эмоджи торрент
2019-12-19 18:37:04
LauraRiz:
46.119.183.150
Я конечно, прошу прощения, но это мне не совсем подходит. --- В этом что-то есть. Раньше я думал иначе, спасибо за помощь в этом вопросе. новая карта метро до 2020 года, новая карта метро к 2020 году и [url=https://god20.ru/ledjanye-skulptury-v-moskve-2019-2020/]Ледяные скульптуры в Москве 2019-2020 - Новый год 2020[/url] пишу из 2020 года в новом
2019-12-19 20:05:20
Jenniferdip:
46.119.163.80
Это весьма ценная фраза --- Утро вечера мудренее. торрент смешарики, волчонок торрент и [url=https://torrent-file.games/tags/Layers%20of%20Fear%202%20%5Bv%201.2%5D%20%282019%29%20PC/]utorrent 1.2[/url] торрент шансон
2019-12-20 03:09:50
Reginamoifs:
46.119.181.31
По-моему это уже обсуждалось. --- Вы не правы. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, обсудим. мастер по регулировке дверей, ремонт межкомнатных деревянных дверей или Нужно вставить в дверь стекло недорого в ст. Перловская [url=http://www.dverey-remont.ru/steklo_tresnulo.html]Заменим разбитые стекла в дверях Каширское шоссе[/url] Можно ли отпилить ламинированную дверь в Химках где в железнодорожный вставить стекло в дверь? регулировка итальянских петель
2020-01-16 09:39:24
Reginamoifs:
46.119.181.31
ну так попробуй и отпишись по этому методу... --- Я конечно, прошу прощения, мне тоже хотелось бы высказать своё мнение. где можно купить стекло для двери, установка стеклянной двери цена и замена стекол в межкомнатных дверях Москва вавилова [url=http://www.dverey-remont.ru/smenit_steklo.html]Мичуринский пр-т замена разбитого стекла в балконной двери[/url] Вставить стекло в дверь компания в Яхроме где можно заказать стекло к дверям метро юго-западная стекла для дверей межкомнатные узорчатые цена
2020-01-16 09:47:36
RogerNat:
46.119.181.31
Извините, я удалил эту фразу --- прикольно, но смысла нет!!! казино велком, открытие казино или [url=https://casino.co.ua/]casino.co.ua[/url] upslots казино
2020-01-16 10:59:38
RogerNat:
46.119.181.31
Пожалуй, я соглашусь с вашим мнением --- На мой взгляд. Ваше мнение ошибочно. казино казиния, магазин казино и [url=https://casino.co.ua/]casino.co.ua[/url] gaminator казино
2020-01-16 11:05:20
Michaeldar:
46.119.181.31
Гониво --- Бесподобный топик, мне очень интересно )))) пакет почтовый картонный, почтовые пакеты m и [url=http://post-paket.ru/]максимальный размер коробки почта россии[/url] пакеты почтовые канцтовары
2020-01-16 11:59:09
Michaeldar:
46.119.181.31
очаровательно! --- я ржал почтовые пакеты, почтовые пакеты самара а также [url=http://post-paket.ru/]конверт а3 почтовый[/url] крафт пакет почтовый
2020-01-16 12:07:16
Teresaaftew:
46.119.181.31
А где логика? --- Ждать, имхо пример технических условий, проектирование технических условий и [url=http://center-instrumenta.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=20969]на этом сайте[/url] техническое условие гост
2020-01-16 12:56:12
Teresaaftew:
46.119.181.31
Замечательный ответ :) --- ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ!!!!!! СпаСИБО сто технические условия, технические условия лиственница а также [url=http://www.udomlya.ru/userinfo.php?uid=76050]источник[/url] технические условия цена
2020-01-16 13:00:16
ChloeDom:
46.118.120.18
По моему мнению Вы ошибаетесь. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Я считаю, что Вы допускаете ошибку. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим. какие самые лучшие мфо, куда можно пожаловаться на банки а также [url=http://vsekredity.info/prishla-sms-vam-odobren-kredit.php]предварительно одобрено[/url] какой рукой надо брать деньги
2020-01-21 22:18:30
DebbieDrymn:
46.118.113.221
Браво, мне кажется это замечательная мысль --- Скиньте пожалуста очень прошу xbet ставки, валуйные ставки и [url=http://www.anaprog.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=721387]на странице[/url] ставку
2020-01-22 21:08:22
KevinBig:
46.118.113.221
Пожалуйста не надо выносить ЭТО на обозрение --- кульно!!! стратегии ставок, ставка зенит а также [url=https://bukmekers.net/268-malbet.html]Мелбет официальный сайт[/url] бестмастер ставки
2020-01-23 09:26:54
FrancoLot:
46.118.113.221
Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM, поговорим. --- Это верная информация нимфоманка с неграми, blacked com ebalovo или [url=https://vsexi.net/ru/video/molodaya-devushka-pervyj-raz-probuet-zhestkij-trah]красавица девушка порно[/url] наташа найс порно
2020-01-23 09:48:43
Andyinend:
46.118.117.87
Охотно принимаю. На мой взгляд, это актуально, буду принимать участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. --- Подтверждаю. Так бывает. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM. барселона олимпиакос, барселона 2016 или [url=https://barcelonadriver.com/]как добраться из аэропорта барселоны в центр[/url] барселона самолет
2020-01-23 13:09:23
Andyinend:
46.118.117.87
Могу предложить Вам посетить сайт, на котором есть много информации на интересующую Вас тему. --- Этот ответ , бесподобен барселона против, fc барселона или [url=https://barcelonadriver.com/]такси аэропорт барселона[/url] барселона эйбар
2020-01-23 13:12:35
ChloeFah:
46.118.117.87
Конечно нет. --- Подтверждаю. Я присоединяюсь ко всему выше сказанному. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM. скачать реальные пацаны 8 сезон через торрент, сергей парфёнов актёр или [url=https://toprated-film.co/29653-rokki-4.html]рокки 4 актеры и роли[/url] пятницкий 1 сезон скачать торрент
2020-01-23 13:35:29
ChloeFah:
46.118.117.87
Ну кто его знает... --- Эта тема просто бесподобна :) , мне интересно ))) скачать люцифер торрент, северия янушаускайте фильмы или [url=https://toprated-film.co/14814-korolevskie-prikljuchenija-sofii-grejs-i-rouzi.html]софия грейс[/url] черное платье фильм 2017
2020-01-23 13:38:09
ChloeFah:
46.118.117.87
Замечательно, это весьма ценное сообщение --- Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся. путешествие к центру земли читать, под прицелом 2013 скачать торрент и [url=https://toprated-film.co/9244-petja-po-doroge-v-carstvie-nebesnoe.html]петя по дороге в царствие небесное фильм[/url] фильм эли
2020-01-24 00:14:23
ChloeFah:
46.118.117.87
долго вы будите искать такого чуда --- И что бы мы делали без вашей замечательной фразы семейка брейди, центурион фильм википедия и [url=https://toprated-film.co/5007-jelen-i-rebjata.html]элен и ребята 1 сезон[/url] фильм револьвер актеры
2020-01-24 00:15:43
Andyinend:
46.118.117.87
Должен Вам сказать это — грубая ошибка. --- Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию. барселона аутлеты, календарь барселона и [url=https://barcelonadriver.com/]как добраться из аэропорта барселоны в центр города[/url] жк барселона
2020-01-24 00:30:37
Andyinend:
46.118.117.87
я ржал --- Есть сайт, с огромным количеством информации по интересующей Вас теме. фото барселона, клуб барселона а также [url=https://barcelonadriver.com/]трансфер из аэропортов испании[/url] фотки барселоны
2020-01-24 00:32:33
Antoineinfed:
46.118.117.87
Я считаю, что Вы не правы. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим. --- Откуда мне знать? feni, симптомы выхода из запоя или [url=http://brosaem.info/morfin.php]морфинист[/url] галлюциногенные ягоды
2020-01-24 09:06:48
Antoineinfed:
46.118.117.87
Ничо так --- Должен Вам сказать Вы заблуждаетесь. какие самые тяжелые дни когда бросаешь курить, легальные наркосодержащие растения и [url=http://brosaem.info/uk-rf-ob-alkigole-i-narkotikah.php]ук рф наркотики[/url] триган д что это за таблетки
2020-01-24 09:08:14
Tonynus:
46.118.123.6
Согласен, очень полезная фраза --- Абсолютно с Вами согласен. В этом что-то есть и мне нравится Ваша идея. Предлагаю вынести на общее обсуждение. минск индивидуалки, индивидуалки форум и [url=https://individualki-138.ru/na_vyezd]проститутки на выезд в иркутске[/url] индивидуалки мытищи
2020-01-25 11:28:43
Tonynus:
46.118.123.6
НЕТ СЛОВ --- Как занимательно звучит то индивидуалки краснодара, вологда индивидуалки а также [url=https://individualki-138.ru/zrelye]зрелые проститутки иркутска[/url] интим услуги симферополь
2020-01-25 11:30:19
Monicarem:
46.118.123.6
Подскажите, где я могу об этом прочитать? --- Браво, это просто отличная мысль индивидуалки челябинск, челябинск интим услуги и [url=https://relax038.ru/]эскорт в иркутске[/url] трансы интим услуги
2020-01-25 11:48:03
Monicarem:
46.118.123.6
долго вы будите искать такого чуда --- Не плохо!!!! интим услуги ярославль, интим услуги армавир и [url=https://relax038.ru/]https://relax038.ru/[/url] магнитогорск интим услуги
2020-01-25 11:49:40
Jasmineasymn:
46.118.123.6
Я думаю, что Вы ошибаетесь. Могу это доказать. Пишите мне в PM, поговорим. --- Вы не правы. Пишите мне в PM, поговорим. индивидуалки питера, индивидуалки екб и [url=https://relax138.ru/]проститутки по вызову[/url] владимир интим услуги
2020-01-25 12:05:55
Jasmineasymn:
46.118.123.6
Авторитетная точка зрения, заманчиво --- Конечно. Так бывает. индивидуалки питера, интим услуги краснодар или [url=https://relax138.ru/]https://relax138.ru/[/url] форум индивидуалки
2020-01-25 12:07:38
JasonSluck:
46.118.123.6
не я таким неувликаюсь --- Извиняюсь, ничем не могу помочь. Я думаю, Вы найдёте верное решение. Не отчаивайтесь. индивидуалки новокосино, индивидуалки нн а также [url=http://relax-irkutsk.ru/]http://relax-irkutsk.ru/[/url] индивидуалки энгельс
2020-01-25 12:23:58
JasonSluck:
46.118.123.6
Кто его знает. --- Это здесь, если я не ошибаюсь. индивидуалки череповец, индивидуалки раменское и [url=http://relax-irkutsk.ru/]проститутки[/url] интим услуги москвы
2020-01-25 12:25:16
EllaFlede:
46.118.123.6
Подтверждаю. И я с этим столкнулся. --- Прошу прощения, что вмешался... Мне знакома эта ситуация. Можно обсудить. индивидуалки севастополь, интим услуги раменское или [url=https://sosamba-38.ru/]sosamba-38.ru[/url] курск интим услуги
2020-01-25 12:41:34
EllaFlede:
46.118.123.6
Огромное спасибо Вам за поддержку. Буду должен. --- Своевременный топик индивидуалки саратова, тамбов индивидуалки или [url=https://sosamba-38.ru/]sosamba-38[/url] индивидуалки омск
2020-01-25 12:43:19
Jenniferron:
178.137.84.147
Я думаю, что Вы не правы. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим. --- кароче даж не знаю покупать мороженое игры, игры покупать предметы и [url=https://psncoolgame.com/goods/category/36]Как покупать игры на Sony Playstation 4?[/url] игра покупай мороженое
2020-01-31 16:46:58
HarryWaync:
37.115.186.22
Товаррищь афтор,есть в более лучшем качестве ? --- Полностью разделяю Ваше мнение. В этом что-то есть и идея отличная, согласен с Вами. фиеста мебель, мебель сургут а также [url=http://compass-shop.ru/]мебель нижнегорск крым склад каталог цены[/url] красноярск мебель
2020-02-01 11:23:15
HarryWaync:
37.115.186.22
Совершенно верно! Это хорошая идея. Я Вас поддерживаю. --- Поздравляю, мне кажется это замечательная мысль мебель дешевая, сканд мебель а также [url=http://compass-shop.ru/]крымская мебельная фабрика официальный сайт[/url] киров мебель
2020-02-01 11:26:20
GwinnettLizeS:
37.115.186.22
Я что-то не понимаю --- Замечательно, очень ценная мысль гранд смета сертификат, самара гранд смета или [url=https://grandsmeta-krym.ru/info/study/]гранд смета обучение с нуля онлайн[/url] гранд смета татарстан
2020-02-01 11:51:00
GwinnettLizeS:
37.115.186.22
ЗАБАВНО))) --- Я думаю, что Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM, поговорим. 4 гранд смета, смета гранд образец или [url=https://grandsmeta-krym.ru/shop/soft/smeta/federalbase/fer_2017_gesn/]фссц федеральный сборник сметных цен 2018[/url] отмостка гранд смета
2020-02-01 11:54:00
Robertnet:
37.115.186.22
Какие слова... супер, замечательная идея --- Я знаю сайт с ответами на интересующую Вас тему. разработка net приложений, локальная сеть защита и [url=https://stack-systems.ua/uslugi/setevaya-infrastruktura/proektirovanie-i-postroenie-wifi-infrastruktury]Проектирование и построение WiFi инфраструктуры[/url] разработка приложение андроид
2020-02-01 12:18:20
Robertnet:
37.115.186.22
Быстро ответили :) --- В этом что-то есть. Спасибо за помощь в этом вопросе, я тоже считаю, что чем проще тем лучше… ubuntu защита сети, разработка корпоративных приложений или офис под ключ в Киеве [url=https://stack-systems.ua/]https://stack-systems.ua/[/url] javascript разработка приложений
2020-02-01 12:20:46
MelanieRob:
37.115.186.22
может сначала посмотрим --- Это еще что? a dirty western, в дорин я выберу тебя скачать и [url=http://www.fledermausschutz-lev.de/guestbook.html]там[/url] nargiz yor yor mp3
2020-02-01 12:46:48
MelanieRob:
37.115.186.22
В этом все дело. --- Весьма ценная информация play dirty, xasta bulma а также [url=http://8dle.ru/index.php?subaction=userinfo&user=avyxymip]здесь[/url] слушать песню буйнова ранняя зима
2020-02-01 12:49:24
CassandraTrins:
46.119.163.194
Прошу прощения, ничем не могу помочь, но уверен, что Вам обязательно помогут. Не отчаивайтесь. --- гы totem велосипеды, покраска велосипеда и [url=https://osamarket.ru/velo/belosipedy/filter/tip_velosipeda-is-2c3d9701-a9a3-11e3-9417-002590d8abfd/apply/]купить двухподвесный в москве[/url] велосипед односкоростной
2020-02-03 14:16:49
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна