/ Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа / Статистик мэдээ / БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ХАРИУЦСАН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 08 САРЫН ЭРҮҮ, ХЭВ ЖУРМЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА, КРИМИНОЛОГИ СУДАЛГАА

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ХАРИУЦСАН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 08 САРЫН ЭРҮҮ, ХЭВ ЖУРМЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА, КРИМИНОЛОГИ СУДАЛГАА

НЭГ. Гомдол, мэдээлэл түүний шийдвэрлэлтийн талаар:

 

Багануур дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэст 2019 оны эхний 08 сарын байдлаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 1237 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан нь өмнөх оны мөн үеэс 428 нэгжээр буюу 25.7 хувиар буурчээ.

Үүнээс: Гэмт хэргийн талаарх 259 гомдол мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 73 нэгж буюу 21.9 хувиар, зөрчлийн талаарх 978 гомдол мэдээлэл шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 355 нэгжээр буюу 26.6 хувиар тус тус буурсан байна.

            Хүлээн авсан гомдол, мэдээллийг төрлөөр нь авч үзвэл:

            -   Хүнийг алах гэмт хэргийн гомдол мэдээлэл 3 буюу 0.2 хувь;

-  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлыг эсрэг 48 буюу 3.8 хувь;

-   Хулгайлах хэргийн гомдол мэдээлэл 107 буюу 8,6 хувь;

-   Малын хулгайн хэргийн гомдол мэдээлэл 10 буюу 0.8 хувь;

-   Залилах хэргийн гомдол мэдээлэл 31 буюу 2.5 хувь;

-   Бусдын эд хөрөнгийг завших гомдол мэдээлэл 38 буюу 3.0 хувь;

-   Хүчиндэх гомдол мэдээлэл 2 буюу 0.1 хувь;

-   Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг 308 гомдол мэдээлэл буюу 24.8 хувь;

-   Хүний амь нас хохирсон золгүй учрал 17 буюу 1.3 хувь;

-   Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх 23 буюу 1.8 хувь;

-   Бусад гомдол мэдээлэл 649 буюу 52.4 хувийг тус тус эзэлж байна.

             Гомдол мэдээллийн шийдвэрлэлт:

Гэмт хэргийн шинжтэй 259 гомдол мэдээллийн 146 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээх, 108 гомдол мэдээллийг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлэн, 5 гомдол мэдээллийг харьяаллын дагуу бусад цагдаагийн газар хэлтэст шилжүүлсэн ба зөрчлийн 978 гомдол мэдээллийн 230 гомдол мэдээллийг зөрчлийн хэрэг нээж, 315 гомдол мэдээллийг хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэн, 384 гомдол мэдээллийг татгалзах саналтай дүүргийн прокурорын газарт хүргүүлэн, 6 гомдол мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэн, 10 гомдол мэдээллийн үлдэгдэлтэй байна. 

ХОЁР. Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, түүний хөдөлгөөн:

 Багануур дүүргийн хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 227.4 сая төгрөгийн хохиролтой 85 холбогдогчтой, 128 хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал бүртгэгдсэн хэрэг 39 нэгжээр буюу 23.4 хувиар буурч, үүнээс хөнгөн хэрэг 104 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 29 нэгжээр, хүнд хэрэг 24 бүртгэгдэж өнгөрсөн оны мөн үеэс 10 нэгжээр тус тус буурсан байна.

Бүртгэгдсэн хэргийг төрлөөр нь авч үзэн нийт хэрэгт эзлэх хувийг тооцоход:

- 2 буюу 1.5 хувийг хүнийг санаатай алах;

- 1 буюу 0.7 хувийг болгоомжгүйгээр хүний амь насыг хохироох;

- 40 буюу 31.2 хувийг хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах;

- 3 буюу 2.3 хувийг хүчиндэх;

- 29 буюу 22.6 хувийг бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах;

- 22 буюу 17.1 хувийг залилан мэхлэх;

-8 буюу 6.2 хувийг ТХХАБАЖЭ;

- 23 буюу 17.9 хувийг бусад төрлийн гэмт хэрэг тус тус эзэлж байна.

Яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэргийн илрүүлэлт 54.2 хувь байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 0.9 пунктээр доогуур байгаа ба үүнээс хөнгөн хэргийн илрүүлэлт 55.0 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 6.7 пунктээр доогуур, хүнд хэргийн илрүүлэлт 50.0 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 19.0 пунктээр дээгүүр байна.  

Гэмт хэргийн улмаас нийт 131 хүн хохирсноос 10 хүн нас барж, 48 хүн гэмтэж, 73 хүн мөнгө, эд хөрөнгөөрөө хохирсон нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад нас барсан хүн 7 нэгжээр буюу 2.3 дахин өсч, гэмтсэн хүний тоо 22 нэгжээр буюу 31.4 хувиар буурсан, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан хохирлын 135.5 сая төгрөг буюу 59.6 хувийг нөхөн төлүүлжээ. Хохирол нөхөн төлөлтийн хувь өнгөрсөн оны мөн үеэс 35.9 пунктээр дээгүүр байна.

 Эхний 7 сарын байдлаар 128 гэмт хэрэгт 85 хүн холбогдон шалгагдсаны 56.4 хувь нь эрхэлсэн тодорхой ажилгүй 31.7 хувь нь ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, 11.7 хувь нь оюутан сурагчдаас холбогдон шалгагдаж, нийт холбогдогчдын 60.0 хувь нь бүрэн дундаас дээш боловсролтой, 29.5 хувь нь бага болон суурь боловсролтой, 10.5 хувь нь боловсролгүй этгээдүүд байна.

 Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 54 буюу 42.1 хувь нь гэр орон сууцанд үйлдэгдсэн бол өмнөх оны мөн үед 77 буюу нийт хэргийн 46.1 хувь нь дээрх газарт үйлдэгдсэн нь тоон үзүүлэлтийн хувьд урд оноос 23 нэгжээр буюу 29.8 хувь, мөн 15 буюу 11.7 хувь нь гудамж талбайд үйлдэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 10 нэгжээр буюу 40.0 хувиар, 6 буюу 4.6 хувь нь олон нийтийн газарт үйлдэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 11 нэгжээр буюу 67.7 хувиар тус тус буусан байна.

Согтуугаар үйлдэгдсэн хэрэг 38 бүртгэгдэж өнгөрсөн оны мөн үеэс 36 нэгжээр буюу 48.6 хувиар, хүүхэд оролцсон хэрэг 4 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 6 нэгжээр буюу 60.0 хувиар тус тус буурсан бол бүлэглэн гүйцэтгэсэн хэрэг 12 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1 нэгжээр буюу 9.0 хувиар, эмэгтэй хүн оролцсон хэрэг 17 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 9 нэгжээр буюу 1.1 дахин тус тус өссөн байна.

                       Гурав. Зөрчлийн талаарх мэдээлэл:

  2019 оны эхний 8 сарын байдлаар нийт 15973 зөрчил бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 972 нэгжээр буюу 6.4 хувиар өссөн ба зөрчлийн шийдвэрлэлтийн хувьд 15609 иргэнийг 549465.0 сая төгрөгөөр бэлэн бусаар болон шийтгэлийн хуудсаар торгож, 209 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасч, 114 иргэнийг шүүхээр баривчлуулсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад эрх хасч торгох шийтгэх 49 нэгжээр буюу 30.6 хувиар, баривчлах шийтгэл 18 нэгжээр буюу 18.7 хувиар, торгуулсан иргэдийн тоо 946 нэгжээр, торгуулийн хэмжээ 18.2 хувиар тус тус өссөн тоон үзүүлэлттэй байна.

 Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж эрүүлжүүлэгдсэн иргэдийн тоо 586 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 309 нэгжээр буюу 34.5 хувиар буурч тэдгээрийн  34 буюу 5.8 хувь нь эмэгтэй хүн байх ба насанд хүрээгүй хүнийг эрүүлжүүлсэн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна. 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна